OJAČANJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJA

U modernom građevinarstvu sve je češča upotreba karbonskih vlakana kao nove tehnologije armiranja betona. Na osnovu niza prednosti nad čeličnom armaturom, došlo se na ideju izrade karbonskih traka kao sredstva za ojačanje konstruktivnih elemenata konstrukcije. Karbonske trake imaju osam puta veću čvrstoću na zatezanje od čelika, lakše su, elastičnije, otpornije na agresivne uticaje, vek trajanja im je neograničen kao i betonu.

Karbonske trake se prozvode kao:

  1. Trake laminati u kojima su vlakna međusobno slepljena odgovarajućim epoksidnim vezivom. Ove trake mogu da prihvate opterećenja samo u pravcu svog pružanja,
  2. Trake tkanine, dobijene tkanjem „konaca“ od karbonskih vlakana. Tkanine mogu da budu nosive u više pravaca, u zavisnosti od načina tkanja.

Lepljenje karbonskih traka i tkanina za konstrukcione elemente od betona izvodi se primenom odgovoarajućih epoksidnih lepkova. Ti lepkovi predstavljaju proizvode koje zajedno sa trakama isporučuje proizvođač određenih traka, odnosno mora se koristiti lepak koji je kompatabilan sa određenom trakom. Pre lepljenja, neophodna je adekvatna priprema betonske podloge kao i provera vlažnosti betona. Ojačanje trakama je moguće samo kod betonskih konstrukcija i to onih koje zadovoljavaju određeni stepen prijanjanja između betona i lepka.

Delovi konstrukcije za koje se mogu koristiti ojačanja su sledeći:

  • ojačanje greda u polju i kod oslonaca,
  • ojačanje ploče, lepljenjem traka sa donje strane,
  • ojačanje ploče, lepljenjem traka iznad oslonaca sa gorenje strane ploče,
  • oblaganje – „utezanje“ stubova kvadratnog i kružnog poprečnog preseka.